Před samotnou optimalizací popř. nástupem na servis fotovoltaické elektrárny je zapotřebí zpracovat tzv. externí technický audit FVE. Tato nezávislá detailní kontrola prověří, zda a jak je elektrárna vybavena potřebnými technologickými zařízeními a v jaké kvalitě. Předmětem zkoumání je technologická způsobilost z hlediska provozní bezpečnosti a platné legislativy, efektivity účinnosti technologie a provozování fotovoltaické elektrárny za účelem výroby elektrické energie. Audit analyzuje současný stav a možnosti rozvoje v dlouhodobějším horizontu ve snaze naplnit účelové požadavky zadavatele (investora).


Orientujeme se na všechny klienty, kteří mají zájem o kvalitní technický audit a profesionální servis. Velikost Vaší firmy ani elektrárny pro nás není rozhodující. Při naší práci klademe důraz na využití poznatků získaných v průběhu auditu ve prospěch klienta, pro následnou nápravu nedostatků a optimalizaci FVE.


.............................................................................................................................Metodika externího technického auditu FVE


Metodika externího technického auditu FVE je postavená na následujících základních principech:


Princip objektivity

Veškeré informace a data využitá pro audit musejí mít objektivně ověřitelný zdroj a musí se opírat o pravdivé a v praxi reálně existující děje, procesy a skutečnosti.


Princip nezávislosti auditora

Zpracovatel auditu není ovlivňován osobními ani jinými politickými, obchodními či finančními zájmy třetích osob, jenž by mohly mít vliv na závěry auditu formulované ve vztahu k auditované firmě.


Princip utajení obchodních údajů (etický kodex)

Veškeré informace a údaje obchodního, personálního a strategického charakteru jsou ve formě závěrečné zprávy předávány auditorem pouze zadavateli auditu. Tyto informace nesmějí být jakoukoli formou sdělovány třetím osobám.


Princip následného řešení

Výstupem auditu není jen konstatování slabých stránek a úzkých míst fotovoltaické elektrárny, ale i vytýčení dalšího postupu a směru řešení k odstranění těchto nedostatků.


Pro technický audit si připravte následující výchozí podklady:

  • Licenci vydanou ERÚ


  • Původní projektová dokumentace


  • Revizní zprávy


  • Technické zprávy


  • Datasheety jednotlivých technologií


  • Záruční listy jednotlivých technologií, popř. smlouvy které o těchto zárukách pojednávají


  • Pojistné smlouvy týkající se FVE


  • Dále nás zajímá cokoliv co již bylo na FVE rekonstruováno


Veškeré výchozí podklady (popř. kopie těchto podkladů) od Vás budou převzaty na základě předávacího protokolu..................................................................................................................................................................................................................